Tijdens het festival ‘Duurzame Mobiliteit’ heeft GoodFuels het Convenant Duurzame Biobrandstoffen ondertekend. Namens de Rijksoverheid heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven het Convenant Duurzame Biobrandstoffen ondertekend. John Grin tekende namens de leden van Platform Duurzame Biobrandstoffen.

Met dit convenant spreken Rijksoverheid en sectorpartijen af om gebruik en productie van duurzame biobrandstoffen te vergroten voor de Nederlandse transportmarkt. In het licht van de urgentie voor energietransitie en duurzame mobiliteit leveren duurzame biobrandstoffen direct een bijdrage aan CO2-reductie omdat ze in bestaande voertuigen en infrastructuur ingezet kunnen worden. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor snelle inzet in wegtransport. Hiermee wordt gebruik van fossiele brandstoffen vermeden.

Biobrandstoffen vormen een belangrijke optie voor scheepvaart. Zo heeft de International Maritime Organization (IMO) aangekondigd om naar 2050 toe de CO2-uitstoot van internationale scheepvaart met 50% te verminderen. Naast CO2-besparing bieden biobrandstoffen voor scheepvaart ook een oplossing voor schepen om te voldoen aan de strengere zwavelnormen die IMO eind oktober 2016 heeft vastgesteld. Duurzame biobrandstoffen zijn namelijk intrinsiek zwavelarm en daarom ook uitermate geschikt om de zwavelemissies van schepen te verminderen. Voor de binnenvaart betekent de inzet van duurzame biobrandstoffen een eenvoudige en kostenefficiënte oplossing om de CO2-uitstoot te beperken.

 

Doel Convenant Duurzame Biobrandstoffen

Het doel van het convenant is verder te werken aan de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen, vloeibare en gasvormige, met een grote broeikasgasreductie en laag ILUC-risico en deze hernieuwbare low-carbon brandstoffen uit te rollen als onderdeel van verduurzaming van transport.

 

Afspraken in het Convenant

Met dit convenant zijn enkele concrete afspraken gemaakt. Hieronder zijn er drie punten uitgelicht.

 

  1. Informatie voor de markt

Allereerst informeren de overheid en het Platform gezamenlijk marktpartijen over de kansen die toepassing van duurzame biobrandstoffen bieden voor verduurzaming van het wegvervoer, de binnenvaart, zeevaart en luchtvaart. De Rijksoverheid zal marktpartijen en mede-overheden informeren over de verschillende duurzame biobrandstoffen, met bijvoorbeeld factsheets. Het Platform levert data aan over emissiereducties die gerealiseerd kunnen worden. En ontwikkelt verder in samenwerking met onderzoeksinstituten een feitenbasis over de prestaties van de verschillende duurzame biobrandstofopties, inclusief inzicht in motorprestaties die belangrijk zijn voor lokale luchtkwaliteit.

 

  1. Inzet Duurzame Biobrandstoffen is onderdeel van overheidsbeleid naar low- en zero-emissie transport en mobiliteit

De Rijksoverheid zal in het bevorderen van de transitie naar low- en zero-emissie transport en mobiliteit een techniekneutrale positie innemen. De Rijksoverheid zal daarbij in haar beleidsinstrumenten rekening houden met een well-to-wheel analyse. Dus de CO2 berekenen over de hele productieketen. Ook zorgt de overheid voor goede samenwerking met andere beleidsdossiers, zoals biobased economy.

 

  1. Platform jaagt gebruik van juiste en optimale grondstoffen aan

Het Platform functioneert als een techniek- en innovatiecluster. Het zet zich in om het aanbod van duurzame biobrandstoffen voor alle vervoersmodaliteiten, maar met name zwaar wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart in Nederland uit te breiden. Een belangrijke taak van het Platform is het aanjagen van gebruik van de juiste en optimale grondstoffen met weinig negatieve milieu en lokale sociale effecten.

 

Wilt u meer weten stuur ons dan een mail of bekijk de website van Platform Duurzame Biobrandstoffen.